Privacybeleid

SecuMedia B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (2595 AN) Den Haag aan de Wilhelmina van Pruisenweg 104, hierna: 'SecuMedia') is uitgever van onder meer BeveiligingNieuws.nl, beveiligingsforum.nl, beveiligingmarkt.nl, beveiliging.startpagina.nl en diverse in opdracht vervaardigde publicaties. Daarnaast geeft SecuMedia een dagelijkse elektronische nieuwsbrief uit en beheert het op de beveiligingssector gerichte sociale mediakanalen.

SecuMedia is een zelfstandige en onafhankelijke uitgeverij. De ICT-werkzaamheden van SecuMedia worden grotendeels uitgevoerd door gespecialiseerde dienstverleners met wie verwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Veel van de persoonsgegevens in beheer van SecuMedia worden op hun systemen opgeslagen en beheerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van SecuMedia worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. SecuMedia houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van SecuMedia, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en SecuMedia houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

Heeft u een abonnement op één van de diensten van SecuMedia?

SecuMedia gebruikt uw persoons- en abonnementgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat SecuMedia uw persoonsgegevens opslaat op servers van bedrijven die onze dienstverlening technisch mogelijk maken, zoals hostingbedrijven. Daarnaast zijn de voornoemde gegevens noodzakelijk om u toegang te verschaffen tot de diensten, waarvoor aanmelding is vereist, zoals beveiligingsforum.nl. SecuMedia gebruikt uw persoons- en abonnementgegevens ook voor direct marketingdoeleinden zodat aan u op uw vakgebied gerichte aanbiedingen kunnen worden gedaan. SecuMedia bewaart uw persoons- en abonnementgegevens tot en met twee jaar na afloop van het abonnement en mogelijk langer voor zover de geldende wet- en regelgeving SecuMedia daartoe verplicht.

Bent u een online bezoeker van één van de websites of gebruiker van één van de apps van SecuMedia?

Als u één van onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt verstrekt u gegevens aan SecuMedia zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaatgegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van uw besturingssysteem en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van SecuMedia. Maar ook gegevens over hoe u de diensten gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan SecuMedia worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. SecuMedia maakt hiervoor onder andere gebruik van Google Analytics.

Maakt u gebruik van één van de vacaturewebsites en/of vacaturediensten van SecuMedia?

SecuMedia maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. De gegevens die u actief aan SecuMedia verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:
A. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.
B. Daarnaast gebruikt SecuMedia uw gegevens om u in contact te brengen met gebruikers van de vacaturewebsites.
C. Indien van toepassing worden de door u verstrekte gegevens met uw toestemming gedeeld met bijvoorbeeld potentiële werkgevers en/of recruiters.

SecuMedia publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de vacaturewebsites. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de vacaturewebsites. Bij het invullen van uw account of profiel is aangegeven welke gegevens op de vacaturewebsites worden gepubliceerd. Indien u niet wilt dat bepaalde gegevens openbaar zijn, dan kunt u dat voorkomen door ze niet aan SecuMedia te verstrekken. In sommige gevallen kunt u via de website doorklikken naar websites van derden. SecuMedia is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is SecuMedia niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van de vacaturewebsites.

Na een termijn van vijf jaar inactiviteit van uw account of profiel ontvangt u van SecuMedia een bericht of het account of het profiel verwijderd dient te worden.

Neemt u deel aan evenementen georganiseerd door SecuMedia?

De door u verstrekte gegevens aan SecuMedia zijn noodzakelijk om het evenement uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruikt SecuMedia de gegevens om deelnemers en andere belanghebbende te informeren. SecuMedia moet uw gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, indien u deelnemer of opdrachtgever bent.

Bent u een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van SecuMedia?

SecuMedia gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. SecuMedia gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

Koopt u een product of dienst via één van de webshops van SecuMedia?

SecuMedia gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. SecuMedia gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal twee jaar na uw laatste aankoop bewaard.

U ontvangt een nieuwsbrief van SecuMedia?

SecuMedia gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om een generieke of gepersonaliseerde nieuwsbrief te kunnen toezenden. Wij kunnen hierbij meten in hoeverre de nieuwsbrieven geopend worden. U kunt zich uitschrijven via de knop ‘afmelden’.

U ontvangt generieke of gepersonaliseerde pushberichten van SecuMedia?

SecuMedia stuurt, na expliciete toestemming, generieke of gepersonaliseerde pushberichten. Via de instellingen in de browser en in de app kunt u deze toestemming intrekken indien u deze notificaties niet meer wenst te ontvangen.

Bijzondere persoonsgegevens

De websites en diensten van SecuMedia hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. SecuMedia kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat SecuMedia zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via het contactformulier, zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken met u kunnen door SecuMedia worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De geluidsopnames worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het aangegeven doel.

Beveiliging gegevens
SecuMedia maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Gegevensverstrekking aan derden
Verstrekking ten behoeve van uitvoering overeenkomst: SecuMedia schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Gebruik van Cookies
De websites van SecuMedia maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookiepolicy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken.

SecuMedia zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal SecuMedia de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. SecuMedia stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien SecuMedia de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt SecuMedia u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien SecuMedia niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan SecuMedia u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

U kunt door middel van het sturen van het contactformulier bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen
SecuMedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 16 juli 2020.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via het contactformulier. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2020 SecuMedia B.V. - alle rechten voorbehouden

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram