Leveringsvoorwaarden van SecuMedia BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage op 31 oktober 2016.

Inleiding:
SecuMedia BV is een (financieel) onafhankelijk kenniscentrum dat wil bijdragen aan een veiligere samenleving. Dat doet SecuMedia BV door vraag en aanbod op het gebied van beveiliging en veiligheid bij elkaar te brengen door middel van communicatie in de breedste zin van het woord. SecuMedia BV realiseert hiervoor de communicatiemedia, zoals websites, nieuwsbrieven, social media en evenementen, alsmede de content voor deze media. Daarnaast ondersteunt SecuMedia BV bedrijven en instellingen bij het samenstellen van optimale communicatie met doelgroepen. Dat kan via internet, maar ook door het organiseren van evenementen en het uitbrengen van bedrijfsmagazines en ander informatief drukwerk. SecuMedia BV spreekt niet van klanten, maar van partners. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard als SecuMedia BV als partner in het proces meerwaarde kan bieden.

Inhoudsopgave
A. Algemene bepalingen
A.1 Definities
A.2 Toepasselijkheid
A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst
A.4 Koop op afstand
A.5 Prijzen en tarieven
A.6 Facturering en betaling
A.7 Levering en leveringstermijnen
A.8 Overmacht
A.9 Klachten; retourzendingen
A.10 Eigendomsvoorbehoud en risico
A.11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
A.12 Persoonsgegevens
A.13 Aansprakelijkheid van SecuMedia en vrijwaring
A.14 Beëindiging van de Overeenkomst
A.15 Toepasselijk recht en geschillen
A.16 Diversen

B. Abonnementen
B.1 Duur en opzegging, studentenkorting

C. Elektronische producten
C.1 Gebruiksrecht Elektronisch Product
C.2 Service en Helpdesk voor Elektronische Producten
C.3 Beveiligingsmaatregelen netwerk van Opdrachtgever

D. DIENSTEN
D.1 Toepasselijkheid
D.2 Uitvoering
D.3 Wijziging en meerwerk

E. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ADRESSEN
E.1 Persoonsgegevens, inzagerecht SecuMedia, afwijkingen
E.2 Telling; ontdubbeling; retouren
E.3 Annulering
E.4 Aansprakelijkheid; gebruik van Adressen

F. OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN
F.1 Inschrijving
F.2 Tarieven en betaling
F.3 Annulering
F.4 Inhoud Opleiding
F.5 Examens

G. PROGRAMMATUUR
G.1 Gebruiksrecht Programmatuur
G.2 Programmatuur van derden
G.3 Ontwikkeling van maatwerk Programmatuur
G.4 Aflevering, installatie en acceptatie
G.5 Garantie
G.6 Duur
G.7 Aansprakelijkheid
G.8 Onderhoud
G.9 Toepasselijkheid bepalingen Afdeling C

A. Algemene bepalingen

A.1 Definities

A.1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement:
Overeenkomst op grond waarvan SecuMedia BV periodiek en voor bepaalde tijd content en/of afleveringen en/of updates aan opdrachtgever levert;

Adressen:
Door opdrachtgever aan SecuMedia BV verstrekte adressen voor de verzending van nieuwsbrieven, blogposts, etc. Of door SecuMedia BV beheerde adressen, die gebruikt kunnen worden voor verzending van nieuwsbrieven, blogposts, etc.;

Content:
Werken, geschriften, informatie of ander materiaal in welke vorm dan ook door SecuMedia BV uitgegeven of ter beschikking gesteld;

Deelnemer:
Een natuurlijk persoon die aan een evenement deelneemt;

Dienst(en):
Werkzaamheden die SecuMedia in opdracht en/of ten behoeve van een opdrachtgever verricht, zoals het organiseren van seminars, congressen en andere evenementen, het uitvoeren van onderzoek en het ter beschikking stellen van adressen;

Elektronisch product:
Een onderling samenhangende hoeveelheid content in digitale vorm, inclusief eventueel daarbij behorende updates;

Folioproduct:
Een onderling samenhangende hoeveelheid content in gedrukte vorm inclusief eventuele afleveringen;

Gelicentieerde gebruiker:
Een natuurlijke persoon, werkzaam in de organisatie van opdrachtgever, die blijkens de overeenkomst of blijkens deze algemene voorwaarden het recht heeft een elektronisch product van SecuMedia BV te gebruiken;

Nieuwe Versie:
Wijzigingen of aanvullingen van programmatuur, zoals websites, die SecuMedia BV periodiek verschaft aan opdrachtgever indien dit uit de overeenkomst voortvloeit;

Online terbeschikkingstelling:
Het door SecuMedia aan opdrachtgever bieden van toegang tot content of programmatuur via een elektronisch communicatienetwerk;

Opleiding:
Alle door of vanwege of onder licentie van SecuMedia verzorgde of georganiseerde congressen en andere educatieve evenementen;

Overeenkomst:
Een (schriftelijke) overeenkomst tussen SecuMedia en opdrachtgever waarbij SecuMedia zich verplicht aan opdrachtgever een of meer diensten te leveren tegen betaling door opdrachtgever van de daarvoor geldende vergoeding;

Product:
Een folioproduct, een elektronisch product, programmatuur of enige zaak, alsmede combinaties daarvan, die door SecuMedia aan opdrachtgever wordt geleverd of in licentie gegeven.

Programmatuur:
Computerprogrammatuur die door SecuMedia aan opdrachtgever wordt geleverd of voor gebruik beschikbaar wordt gesteld, inclusief eventueel daarbij behorende nieuwe versies (updates);

Update:
Nieuwe of gewijzigde content, die SecuMedia periodiek verschaft aan opdrachtgevers met een abonnement op een elektronisch product;

A.1.2 Wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van mededelingen die ‘schriftelijk’ moeten worden gedaan, wordt daaronder verstaan per e-mail.
A.1.3 De bepalingen van deze algemene afdeling A zijn naast de bepalingen van de bijzondere afdelingen (B tot en met G) van toepassing, waarbij de bepalingen van de bijzondere afdelingen prevaleren indien en voor zover (mede) van toepassing.

A.2 Toepasselijkheid
A.2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SecuMedia en op elke overeenkomst.
A.2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - van opdrachtgever worden door SecuMedia uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst en binden derhalve SecuMedia niet, tenzij SecuMedia die voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
A.2.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van opdrachtgever, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij SecuMedia aan opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.
A.2.4 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.

A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst
A.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van SecuMedia zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. SecuMedia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een door haar gedaan aanbod te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van SecuMedia dertig dagen geldig, doch SecuMedia is binnen die termijn niet aan het aanbod gebonden.
A.3.2 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht bij SecuMedia van een offerte of aanbieding van SecuMedia, dan wel indien geen voorafgaande offerte of aanbieding van SecuMedia heeft plaatsgevonden door aanvaarding daarvan door SecuMedia. Opdrachtgever aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.
A.3.3 De in artikel A.3.2 genoemde aanvaarding door SecuMedia kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van opdrachtgever langs elektronische weg is geplaatst. Een elektronische handtekening is uitsluitend geldig indien deze voldoet aan alle vooraf door SecuMedia bepaalde betrouwbaarheidsvereisten.
A.3.4 Op SecuMedia rust geen verplichting om opdrachtgever te wijzen op invoerfouten door opdrachtgever in de opdracht of bestelling. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van opdrachtgever, zoals deze door SecuMedia is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
A.3.5 SecuMedia legt elk telefoongesprek vast.

A.4 Koop op afstand
A.4.1 Indien en voor zover opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, geldt tevens het bepaalde in dit artikel A.4. Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
A.4.2 Opdrachtgever heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel A.9.1, A.9.2 en A.14, het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door SecuMedia geleverde zaken, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient opdrachtgever te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan SecuMedia, die SecuMedia binnen zeven werkdagen moet hebben bereikt.
A.4.3 Opdrachtgever mag geleverde zaken in het in artikel A.4.2 beschreven geval onder geen voorwaarde meer gebruiken.
A.4.4 Het bepaalde in artikel A.4.2 geldt niet indien en voor zover de overeenkomst betrekking heeft op:
a. de levering van diensten;
b. zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van opdrachtgever;
c. zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. zaken die snel verouderen;
f. verzegelde programmatuur waarvan opdrachtgever het zegel heeft verbroken;
g. drukwerk, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

A.5 Prijzen en tarieven
A.5.1 Levering van producten en diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door SecuMedia gehanteerde prijzen en tarieven.
A.5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met opdrachtgever overeengekomen of anders aangegeven, zijn alle door SecuMedia gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Indien de prijs is gebaseerd op de verwachte hoeveelheid te leveren content zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid content.
A.5.3 SecuMedia behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze door SecuMedia worden ingevoerd.
A.5.4 In geval van een prijs- en/of tariefverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zal SecuMedia opdrachtgever hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen. Indien opdrachtgever zich niet kan verenigen met deze prijs- en/of tariefverhoging, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan SecuMedia. Indien SecuMedia deze mededeling niet binnen dertig dagen nadat opdrachtgever de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans nadat opdrachtgever redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

A.6 Facturering en betaling
A.6.1 SecuMedia factureert diensten bij aanvang van de diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met opdrachtgever overeengekomen. In afwijking van het voorgaande geschiedt facturering van abonnementen conform afdeling B van deze algemene voorwaarden.
A.6.2 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door SecuMedia aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
A.6.3 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
A.6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SecuMedia is het opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens SecuMedia op te schorten en evenmin te verrekenen met een vordering van opdrachtgever op SecuMedia, uit welke hoofde dan ook.
A.6.5 SecuMedia heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van opdrachtgever te verlangen.
A.6.6 De betalingstermijn als bedoeld in artikel A.6.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is SecuMedia gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
A.6.7 Indien opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever aan SecuMedia naast de in artikel A.6.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van SecuMedia om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II berekende bedrag te boven mochten gaan.
A.6.8 In geval van niet of niet-tijdige betaling door opdrachtgever dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op opdrachtgever rustende verplichting is SecuMedia gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van SecuMedia om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van opdrachtgever te vorderen.

A.7 Levering en leveringstermijnen
A.7.1 SecuMedia zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst een aanvang maken met de levering van de producten of diensten, indien aanvang van de diensten althans mogelijk is.
A.7.2 Alle door SecuMedia gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.
A.7.3 SecuMedia is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, zolang opdrachtgever niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met SecuMedia bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.
A.7.4 Indien een elektronisch product of programmatuur wordt geleverd door SecuMedia is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de installatie en implementatie daarvan aan de hand van de daarbij verstrekte instructies. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuze, de kosten en het correct functioneren van alle apparatuur en elektronische communicatienetwerken door middel waarvan opdrachtgever het elektronisch product of programmatuur gebruikt.

A.8 Overmacht
A.8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die SecuMedia of opdrachtgever niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van SecuMedia of opdrachtgever, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van SecuMedia of opdrachtgever komt.
A.8.2 In geval van tijdelijke overmacht bij SecuMedia, waaronder begrepen de situatie dat een door opdrachtgever bestelde dienst niet geleverd kan worden, is SecuMedia gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
A.8.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop SecuMedia of opdrachtgever geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van diensten onmogelijk maakt, is SecuMedia respectievelijk opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht bij SecuMedia kan opdrachtgever geen vergoeding van door hem geleden schade van SecuMedia vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

A.9 Klachten
A.9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient opdrachtgever klachten over producten en/of diensten binnen tien werkdagen na levering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan SecuMedia mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens SecuMedia ter zake van gebreken in geleverde diensten.

A.10 Eigendomsvoorbehoud en risico
A.10.1 SecuMedia behoudt zich de eigendom van alle aan opdrachtgever geleverde (roerende) zaken, behorende tot enig product, voor zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(en) jegens SecuMedia uit hoofde van enige overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst daaronder begrepen.
A.10.2 Opdrachtgever verplicht zich om op eerste verzoek van SecuMedia een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel A.10.1 bedoelde zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van SecuMedia op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel om anderszins zekerheid ten behoeve van SecuMedia te verstrekken.
A.10.3 De door SecuMedia aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan opdrachtgever volledig voor diens rekening en risico.

A.11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
A.11.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door SecuMedia aan opdrachtgever geleverde producten en diensten komen uitsluitend toe aan SecuMedia of aan licentiegevers van SecuMedia.
Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 2.500, = voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de SecuMedia overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.
A.11.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van SecuMedia als bedoeld in artikel A.11.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SecuMedia enige door SecuMedia aan opdrachtgever geleverde content en/of product en/of resultaat van door SecuMedia geleverde diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enig medium (al of niet in digitale vorm), een en ander tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.
A.11.3 Geen enkele bepaling in de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen SecuMedia en opdrachtgever strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan opdrachtgever van rechten als bedoeld in artikel A.11.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
A.11.4 Indien opdrachtgever merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel A.11.1 bedoelde rechten, is opdrachtgever verplicht dit terstond schriftelijk aan SecuMedia te melden. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van SecuMedia op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien SecuMedia naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal opdrachtgever daaraan op kosten van SecuMedia alle door SecuMedia gevraagde medewerking verlenen.
A.11.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige in of op een product en/of aan opdrachtgever in het kader van geleverde diensten door SecuMedia ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel A.11.1 of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van SecuMedia of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

A. 12 Persoonsgegevens
A.12.1 Opdrachtgever is ermee bekend dat (persoons)gegevens van opdrachtgever en tot zijn organisatie behorende personen door SecuMedia worden gebruikt om opdrachtgever via telecommunicatie of andere middelen te informeren over producten en diensten. Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie. SecuMedia kan (persoons)gegevens in verband met het gebruik dat opdrachtgever maakt van producten die worden geleverd door online-terbeschikkingstelling tevens gebruiken om na te gaan of opdrachtgever zijn verplichtingen onder de overeenkomst nakomt.
A.12.2 SecuMedia kan, indien levering van producten of diensten tevens de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan opdrachtgever richtlijnen opleggen in verband met de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens. Opdrachtgever zal deze richtlijnen steeds stipt naleven.
A.12.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Opdrachtgever verplicht betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn opgenomen in de door SecuMedia ter beschikking gestelde adressen, in kennis te stellen van de terbeschikkingstelling door SecuMedia aan opdrachtgever van de hen betreffende persoonsgegevens alsmede van de doelen van deze terbeschikkingstelling.
A.12.4 Opdrachtgever zal voorts alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van privacy-wetgeving nakomen.
A.12.5 Opdrachtgever vrijwaart SecuMedia voor alle aanspraken van derden jegens SecuMedia welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel.

A.13 Aansprakelijkheid van SecuMedia en vrijwaring
A.13.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door SecuMedia geleverde content, producten en diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. SecuMedia, auteurs, redacteuren en andere makers van de producten en personen die de diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. SecuMedia aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel A.13 blijkt.
A.13.2 De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een product of dienst geeft opdrachtgever nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens SecuMedia.
A.13.3 De totale aansprakelijkheid van SecuMedia wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig product of enige dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat product of die dienst door opdrachtgever betaalde prijs (excl. omzetbelasting). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. omzetbelasting) betaald over het aan de tekortkoming voorafgegane periode van één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van SecuMedia meer bedragen dan € 50.000, = (vijftigduizend euro).
Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van SecuMedia aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
A.13.4 In afwijking van het bepaalde in artikel A.13.3 geldt voor de navolgende producten de navolgende regeling:
a. voor folioproducten is SecuMedia in geval van een gebrek in een folioproduct slechts gehouden, zulks ter keuze van SecuMedia, het desbetreffende folioproduct opnieuw te leveren dan wel de van opdrachtgever voor dit folioproduct ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het folioproduct aan SecuMedia. De aansprakelijkheid van SecuMedia met betrekking tot en verband houdende met de folioproducten is beperkt tot het nakomen van deze verplichting;
b. voor elektronische producten is SecuMedia in geval van een gebrek in dat product slechts gehouden, zulks ter keuze van SecuMedia, tot het bepaalde in artikel C.2 (service en helpdesk) dan wel om het desbetreffende product opnieuw te leveren dan wel de van opdrachtgever voor dit product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het product aan SecuMedia. De aansprakelijkheid van SecuMedia met betrekking tot en verband houdende met de elektronische producten is beperkt tot het nakomen van deze verplichting;
c. voor programmatuur is SecuMedia in geval van een gebrek in programmatuur slechts gehouden tot hetgeen is bepaald in afdeling G (programmatuur). De aansprakelijkheid van SecuMedia met betrekking tot en verband houdende met de programmatuur is beperkt tot het nakomen van deze verplichting;
d. voor onderhoud van programmatuur is SecuMedia in geval van een gebrek in de dienstverlening slechts gehouden tot restitutie aan opdrachtgever van de door hem voor het onderhoud in het desbetreffende contractjaar betaalde vergoeding. De aansprakelijkheid van SecuMedia met betrekking tot en verband houdende met de dienst onderhoud van programmatuur is beperkt tot het nakomen van deze verplichting;
e. voor alle producten geldt dat SecuMedia, indien ten aanzien van dat product in rechte is vastgesteld dat het aanbieden of het gebruik daarvan in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, slechts gehouden is, zulks ter keuze van SecuMedia, zich in te spannen om te zorgen, eventueel door levering van een gewijzigde versie van het product, dat opdrachtgever daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het product, dan wel de van opdrachtgever voor dit product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het product aan SecuMedia. De aansprakelijkheid van SecuMedia met betrekking daartoe en verband houdende daarmee is beperkt tot het nakomen van deze verplichting. Het bepaalde in artikel A.13.3 is tussen partijen slechts van toepassing indien en voor zover een beroep van SecuMedia op de in dit artikel A.13.4 bedoelde regeling in rechte niet wordt gehonoreerd.
A.13.5 De totale aansprakelijkheid van SecuMedia voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van SecuMedia wordt uitgekeerd vermeerderd met het ter zake van toepassing zijnde eigen risico van SecuMedia per gebeurtenis.
A.13.6 Aansprakelijkheid van SecuMedia voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel A.13.3 en A.13.5 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van SecuMedia voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van SecuMedia of door haar ingeschakelde derden.
A.13.7 SecuMedia is voorts niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door SecuMedia geleverde producten of diensten.
A.13.8 Buiten de in artikel A.13.3 t/m A.13.5 genoemde gevallen is iedere aansprakelijkheid van SecuMedia uitgesloten, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel A.13.3 en A.13.5 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SecuMedia of van door haar ingeschakelde derden.
A.13.9 Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door SecuMedia in de nakoming van de overeenkomst slechts inroepen, nadat opdrachtgever SecuMedia deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en SecuMedia ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde SecuMedia in staat te stellen daarop adequaat te reageren.
A.13.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SecuMedia meldt.
A.13.11 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
A.13.12 Opdrachtgever vrijwaart SecuMedia voor alle aanspraken van derden ter zake van door SecuMedia geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van SecuMedia en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
A.13.13 SecuMedia is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel indien opdrachtgever geen of verminderd gebruik kan maken van een product en dat gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of programmatuur van opdrachtgever en/of enig elektronisch communicatienetwerk, tenzij opdrachtgever aantoont dat zulks niet wordt veroorzaakt door de gebruikte apparatuur, programmatuur en elektronisch communicatienetwerk.

A.14 Beëindiging van de overeenkomst
A.14.1 SecuMedia heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien:
♦ Opdrachtgever ondanks en na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
♦ Opdrachtgever een product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot dat product heeft geschonden;
♦ aan opdrachtgever (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
♦ ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
♦ Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SecuMedia ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
A.14.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door opdrachtgever aan SecuMedia verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
A.14.3 SecuMedia is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van SecuMedia op volledige schadevergoeding wegens schending door opdrachtgever van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd SecuMedia overigens ter zake toekomende rechten.
A.14.4 Beëindiging van een overeenkomst betreffende een elektronisch product of programmatuur omvat tevens de onmiddellijke beëindiging van de gebruiksrechten daarvoor.
A.14.5 In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van een overeenkomst met betrekking tot een elektronisch product dient opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van het elektronisch product en alle eventueel door SecuMedia aan opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en beveiligingsapparatuur binnen tien werkdagen na beëindiging of ontbinding aan SecuMedia ter hand te stellen en alle verveelvoudigingen van het elektronisch product in computersystemen van opdrachtgever daaruit definitief te verwijderen.

A.15 Toepasselijk recht en geschillen
A.15.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).
A.15.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van SecuMedia, voorzover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

A.16 Diversen
A.16.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. Om haar werking te hebben, dient de kennisgeving de ontvangende partij te hebben bereikt. De bewijslast ter zake rust op de partij die de kennisgeving verzendt.
A.16.2 Alle door SecuMedia gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van opdrachtgever.
A.16.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.
A.16.4 SecuMedia is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht SecuMedia uit zijn verplichtingen jegens opdrachtgever zal zijn ontslagen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van SecuMedia alle door SecuMedia voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.
A.16.5 Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SecuMedia niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. SecuMedia zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

B. Abonnementen

B.1 Duur en opzegging
B.1.1 Een abonnement wordt aangegaan voor een overeengekomen periode. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende overeenkomst en op de factuur staat vermeld. Abonnementen worden vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
B.1.2 Abonnementsperiodes zijn onafhankelijk van kalenderjaren. Een jaarabonnement geldt voor een periode van 1 jaar, ingaande bij het sluiten van de overeenkomst.
B.1.3 Abonnementen worden na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden tenzij opdrachtgever het abonnement tenminste twee maanden vóór het einde van de lopende abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd en deze opzegging schriftelijk door SecuMedia is bevestigd. In afwijking van het voorgaande worden abonnementen, die aangegaan zijn met particuliere opdrachtgevers, na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van drie maanden tenzij de opdrachtgever het abonnement tenminste één maand vóór het einde van de dan lopende abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd.
B.1.4 Een abonnement op hosting van een door SecuMedia gebouwde website wordt aangegaan voor de duur van minimaal vijf jaar, te rekenen vanaf de in artikel B.1.1 bedoelde ingangsdatum. Een dergelijk abonnement wordt, tenzij anders overeengekomen, vooraf per jaar gefactureerd.

C. Elektronische producten

C.1 Gebruiksrecht elektronisch product
C.1.1 SecuMedia verleent aan opdrachtgever een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het elektronisch product. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend. Daarbuiten is het opdrachtgever niet toegestaan het elektronisch product of de daarin begrepen content op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.
C.1.2 Het gebruiksrecht voor een elektronisch product omvat uitsluitend de navolgende handelingen:
♦ indien het elektronisch product door verzending werd geleverd: het downloaden van het elektronisch product in een computer (server) van opdrachtgever teneinde het beschikbaar te maken voor gebruik door gelicentieerde gebruikers;
♦ het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het elektronisch product conform de daarbij behorende gebruiksaanwijzing, specificaties en instructies van SecuMedia;
♦ het opslaan of printen van niet-substantiële gedeelten van content uit het elektronisch product;
♦ het overnemen bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) van content uit het elektronisch product in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van opdrachtgever worden gemaakt, gebruikt of verzonden.
C.1.3 Het gebruiksrecht van opdrachtgever voor het elektronisch product mag slechts worden uitgeoefend door gelicentieerde gebruikers. Als gelicentieerde gebruikers worden uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in de organisatie van opdrachtgever en ten aanzien van wie in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van het elektronisch product. Indien in de overeenkomst niet is bepaald wie de gelicentieerde gebruikers zijn, mag het elektronisch product slechts worden gebruikt door één natuurlijke persoon, die als werknemer in dienst is van opdrachtgever.
Indien en zodra het elektronisch product is gebruikt door meer of andere personen of op andere apparatuur dan hierboven bedoeld, is opdrachtgever gehouden de vergoeding te betalen die door SecuMedia gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van SecuMedia tot ontbinding van de overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door opdrachtgever van de voor het elektronisch product geldende vergoeding.
C.1.4 De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van opdrachtgever, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van het elektronisch product of enig gedeelte daarvan door opdrachtgever of een derde. Het is opdrachtgever niet toegestaan het elektronisch product af te geven aan of beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij SecuMedia daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
C.1.5 Indien het elektronisch product aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld op een of meer elektronische gegevensdragers, blijven deze gegevensdragers te allen tijde eigendom van SecuMedia. Ten aanzien daarvan vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht aan opdrachtgever plaats, onverminderd de verplichtingen van opdrachtgever met betrekking tot die gegevensdragers en de risico-overgang zoals elders in deze algemene voorwaarden geregeld.
C.1.6 Opdrachtgever is verplicht het elektronisch product alsmede de eventuele gegevensdragers waarop het elektronisch product is vastgelegd, zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of namens SecuMedia worden verstrekt.

C.2 Service en helpdesk voor elektronische producten
C.2.1 Indien het elektronisch product door online-terbeschikkingstelling wordt geleverd, zal SecuMedia zich er voor inspannen dat opdrachtgever gedurende vierentwintig uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het product.
Indien het elektronisch product niet functioneert conform de door SecuMedia verstrekte specificaties, kan opdrachtgever zich gedurende de normale werktijden telefonisch of per e-mail (naar gelang het product) wenden tot de helpdesk van SecuMedia. SecuMedia zal zich inspannen de vragen van opdrachtgever ter zake te beantwoorden.
Buiten het bovenstaande en het bepaalde in artikel A.13.4 (Aansprakelijkheid) heeft opdrachtgever geen recht op enige service, ondersteuning of herstel van gebreken met betrekking tot het elektronisch product, tenzij daarover in de overeenkomst of een bijbehorende service level agreement andere afspraken zijn gemaakt.
C.2.2 Opdrachtgever zal aan SecuMedia en door SecuMedia daartoe aangewezen derden te allen tijde toegang verlenen tot de ruimten (van opdrachtgever) waar zich het elektronisch product bevindt en waar dit wordt gebruikt, teneinde te kunnen vaststellen of het gebruik plaatsvindt binnen de kaders van het daarvoor geldende gebruiksrecht en ook overigens de juiste naleving door opdrachtgever van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te kunnen controleren.

C.3 Beveiligingsmaatregelen netwerk van opdrachtgever
C.3.1 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is opdrachtgever verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. SecuMedia is ter zake nimmer aansprakelijk en opdrachtgever vrijwaart SecuMedia volledig voor alle claims ter zake, ook indien opdrachtgever het beveiligings- en beschermingsniveau op aanwijzing van SecuMedia heeft aangepast.

D. Diensten

D.1 Toepasselijkheid
D.1.1 De in deze afdeling D vermelde bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten, zoals ontwikkeling en onderhoud van programmatuur, onverlet.

D.2 Uitvoering
D.2.1 SecuMedia zal zich inspannen de diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
D.2.2 Indien is overeengekomen dat de diensten in fasen zullen worden verleend, is SecuMedia gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
D.2.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal SecuMedia steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

D.3 Wijziging en meerwerk
D.3.1 Indien SecuMedia op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan SecuMedia worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van SecuMedia. SecuMedia is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
D.3.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel D.3.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Diensten kan worden beïnvloed.

E. Terbeschikking stellen van adressen

E.1 Persoonsgegevens; inzagerecht SecuMedia; afwijkingen
E.1.1 Op de terbeschikkingstelling van adressen is het bepaalde in artikel A.12 (persoonsgegevens) integraal van toepassing.
E.1.2 SecuMedia behoudt zich het recht voor de overeenkomst pas uit te voeren, wanneer opdrachtgever SecuMedia inzage heeft gegeven in de (aard en omvang van de) doeleinden waarvoor de adressen door opdrachtgever zullen worden gebruikt.
E.1.3 Indien de in een offerte of prijslijsten genoemde aantallen adressen gewijzigd worden of indien bij de uitvoering van de overeenkomst afwijkingen worden geconstateerd met de offerte, is SecuMedia gerechtigd, ook indien reeds een opdrachtbevestiging mocht hebben plaatsgevonden, zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van opdrachtgever, het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor geldende tarieven en verplicht opdrachtgever zich tot betaling daarvan.

E.2 Korting
E.2.1 Indien opdrachtgever met SecuMedia een (kwantum)korting (al dan niet in relatie tot andere met SecuMedia gesloten overeenkomsten) is overeengekomen ten opzichte van de normaliter door SecuMedia gehanteerde tarieven en opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is SecuMedia gerechtigd het kortingsbedrag (ook ten aanzien van reeds uitgevoerde overeenkomsten) alsnog aan opdrachtgever in rekening te brengen.

E.3 Aansprakelijkheid; gebruik van Adressen
E.4.1 Door afgifte respectievelijk verzending van de adressen is de prestatie van SecuMedia voltooid.
E.4.2 SecuMedia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik (door opdrachtgever of derden) van de adressen.
E.4.3 Opdrachtgever garandeert dat de inhoud van het materiaal dat wordt gezonden aan de adressen niet in strijd is met enige wettelijke bepaling en vrijwaart SecuMedia ter zake volledig voor alle claims. SecuMedia is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien het vermoeden bestaat dat opdrachtgever zich niet aan het in de vorige volzin bepaalde zal houden, in welk geval opdrachtgever jegens SecuMedia geen enkel recht op enige vergoeding heeft, onverminderd de SecuMedia op grond van de wet toekomende rechten op schadevergoeding.
E.4.4 Ter beschikking gestelde adressen mogen alleen door opdrachtgever en uitsluitend voor de met SecuMedia overeengekomen doeleinden worden gebruikt en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SecuMedia niet op enigerlei wijze aan derden, daaronder begrepen aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen of ondernemingen, ter inzage worden gegeven of ter beschikking worden gesteld. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag opdrachtgever de adressen slechts éénmaal gebruiken.
E.4.5 Indien Opdrachtgever de overeenkomst sluit ten behoeve van een opdrachtgever van opdrachtgever, verplicht opdrachtgever zich het in artikel E.4.4 bepaalde tevens aan zijn opdrachtgever op te leggen en staat opdrachtgever jegens SecuMedia in voor de naleving door zijn opdrachtgever van het in artikel E.4.4 bepaalde.
E.4.6 Bij overtreding van het in artikel E.4.4 en/of E.4.5 bepaalde verbeurt opdrachtgever jegens SecuMedia een boete gelijk aan het tienvoudige van het factuurbedrag, onverminderd de SecuMedia ter zake overigens toekomende rechten, waaronder die op nakoming en volledige schadevergoeding. Ter controle van het in artikel E.4.4 of E.4.5 bepaalde kan SecuMedia in de adressen controle-adressen opnemen, met dien verstande dat het aantal controle-adressen niet groter zal zijn dan 0,1% van het totaalaantal in één collectie ter beschikking te stellen adressen.

F. Educatieve evenementen

F.1 Inschrijving
F.1.1 SecuMedia behoudt zich het recht voor een inschrijving als bedoeld in artikel A.3.2 voor een evenement zonder opgave van redenen te weigeren.
F.1.2 SecuMedia behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een evenement af te lasten dan wel evenementen samen te voegen. SecuMedia zal opdrachtgever in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

F.2 Tarieven en betaling
F.2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door SecuMedia voor een educatief evenement gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting en inclusief administratiekosten. Het door deelnemers aan SecuMedia verschuldigde inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor de aanvang van het evenement op de op de factuur aangegeven bankrekening van SecuMedia te zijn bijgeschreven. Direct na inschrijving wordt de factuur met het daarop verschuldigde inschrijfgeld verzonden naar de deelnemer. Betaling door deelnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door SecuMedia aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

F.3 Annulering
F.3.1 Annulering door deelnemer van zijn deelname aan een evenement is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij annulering is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht door SecuMedia beslissend voor het tijdstip van annulering.
F.3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan deelnemer tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een evenement kosteloos annuleren. In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van een evenement is deelnemer 25% van het inschrijfgeld (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een evenement is deelnemer het volledige inschrijfgeld (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Indien deelnemer zich niet voor het gehele evenement maar voor een afzonderlijk gedeelte van het evenement heeft ingeschreven, dient onder aanvang van een evenement de aanvang van het betreffende gedeelte van het evenement te worden verstaan.
F.3.3 Bij verhindering of niet deelnemen aan een evenement door een deelnemer zonder tijdige annulering, is deelnemer het gehele inschrijfgeld aan SecuMedia verschuldigd.
F.3.4 Ingeval een deelnemer niet in staat is een evenement bij te wonen, is deelnemer bevoegd een vervanger aan het evenement te laten deelnemen.
F.3.5 In geval een deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een opleidingsbijeenkomst aanwezig is geweest, zal SecuMedia het eventueel tijdens deze bijeenkomst aan de deelnemers uitgereikte lesmateriaal aan de deelnemer toesturen op diens verzoek, tegen vergoeding van de daarvoor door SecuMedia te maken kosten.

F.4 Inhoud evenement
F.4.1 Het programma van een evenement staat beschreven op de webpagina van SecuMedia die op een bepaald evenement betrekking heeft. SecuMedia behoudt zich het recht voor wijzigingen in het evenement aan te brengen. SecuMedia zal de deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
F.4.2 Alle van of namens SecuMedia in het kader van een evenement door deelnemer verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van deelnemer of diens organisatie.
F.4.3 SecuMedia behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de evenementen te wijzigen. SecuMedia zal de Opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen. SecuMedia behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde sprekers te vervangen.
F.4.4 SecuMedia zal voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van het evenement zorgdragen. Eventuele klachten omtrent de (kwaliteit van het) evenement dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan SecuMedia.
F.4.2 Het is deelnemer niet toegestaan op basis van het door SecuMedia verzorgde evenement, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SecuMedia.

G. Programmatuur

G.1 Gebruiksrecht programmatuur
G.1.1 SecuMedia verleent aan opdrachtgever een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de programmatuur. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.
G.1.2 Het gebruiksrecht voor programmatuur omvat uitsluitend de navolgende handelingen:
- indien de programmatuur door verzending wordt geleverd: het downloaden van de programmatuur in een computer (server) van opdrachtgever teneinde deze beschikbaar te maken voor gebruik door gelicentieerde gebruikers;
- het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van de programmatuur conform de daarbij behorende schriftelijke specificaties en instructies van SecuMedia.
G.1.3 Het gebruiksrecht van opdrachtgever voor de programmatuur mag slechts worden uitgeoefend door gelicentieerde gebruikers en op de in de overeenkomst bepaalde apparatuur en/of infrastructuur. Als gelicentieerde gebruikers worden uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in de organisatie van opdrachtgever en ten aanzien van wie in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van de programmatuur. Indien in de overeenkomst niet is bepaald wie de gelicentieerde gebruikers zijn, mag de programmatuur slechts worden gebruikt door één natuurlijke persoon, die als werknemer in dienst is van opdrachtgever.
Indien en zodra de programmatuur is gebruikt door meer of andere personen of op meer of andere apparatuur en/of infrastructuur dan hierboven bedoeld, is opdrachtgever gehouden de vergoeding te betalen die door SecuMedia gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van SecuMedia tot ontbinding van de overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door opdrachtgever van de voor de programmatuur geldende vergoeding.
G.1.4 Onverminderd het bepaalde in artikel G.1.2, is het opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur van derden of van opdrachtgever zelf, behoudens voor zover opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van SecuMedia.
G.1.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan van de programmatuur een reservekopie te maken, tenzij het maken van een reservekopie noodzakelijk is voor het waarborgen van de continuïteit van het toegestane gebruik in geval van een calamiteit. In dat geval is opdrachtgever gerechtigd ten hoogste één reservekopie te maken en is hij verplicht deze reservekopie op een zodanige plaats te bewaren en ter zake zodanig strikte beveiligingsmaatregelen te nemen dat derden zich op geen enkele wijze in het bezit daarvan kunnen stellen.
G.1.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te onderwerpen aan reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode, tenzij (en uitsluitend voor zover) de voorgenomen handelingen volledig vallen binnen het kader van artikel 45m van de Auteurswet 1912, en slechts op voorwaarde dat opdrachtgever zijn voornemen tot het verrichten van dergelijke handelingen tevoren schriftelijk aan SecuMedia heeft kenbaar gemaakt en daarbij heeft verzocht om beschikbaarstelling van de benodigde informatie en SecuMedia die informatie niet binnen dertig dagen na ontvangst van dat verzoek op redelijke voorwaarden voor opdrachtgever beschikbaar heeft gemaakt.
G.1.7 Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen en niet gebruiken voor gegevensverwerking voor derden.

G.2 Programmatuur van derden
G.2.1 Indien en voor zover SecuMedia programmatuur ontwikkeld door derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt, al dan niet als onderdeel van of geïntegreerd in een product, zullen voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn naast het bepaalde in deze algemene voorwaarden, echter met dien verstande dat toepasselijkheid van voorwaarden van derden voor SecuMedia nimmer afbreuk kan doen aan haar rechten ingevolge deze algemene voorwaarden of voor haar verdergaande verplichtingen kan scheppen dan voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor opdrachtgever ter inzage bij SecuMedia en SecuMedia zal deze aan opdrachtgever op zijn verzoek kosteloos toezenden.

G.3 Ontwikkeling van maatwerk programmatuur
G.3.1 SecuMedia en opdrachtgever zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. SecuMedia zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.
G.3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel G.1 (gebruiksrecht) verkrijgt opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
G.3.3 Opdrachtgever zal SecuMedia steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien opdrachtgever niet aan deze plicht voldoet, heeft SecuMedia het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft SecuMedia het recht de daaruit ontstane kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
G.3.4 Opdrachtgever dient alle informatie die hij in het kader van de overeenkomst verkrijgt en die van vertrouwelijke aard is, waaronder in ieder geval informatie over de werking van door SecuMedia geleverde programmatuur en de daaraan ten grondslag liggende ideeën en theorieën, geheim te houden. Opdrachtgever zal zijn werknemers een dienovereenkomstige verplichting opleggen. Deze verplichting geldt zowel gedurende het bestaan van de overeenkomst als gedurende vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst.

G.4 Aflevering, installatie en acceptatie
G.4.1 Uitsluitend voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat SecuMedia de installatie uitvoert voor opdrachtgever, zal SecuMedia de programmatuur conform de schriftelijk vastgelegde specificaties activeren en installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is SecuMedia niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
Indien blijkens de overeenkomst de programmatuur aan een acceptatietest zal worden onderworpen geldt het bepaalde in de artikelen G.4.2 t/m G.4.8. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd het bepaalde in artikel G.5 (garantie).
G.4.2 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien schriftelijk is overeengekomen dat SecuMedia de installatie uitvoert, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. SecuMedia kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat opdrachtgever met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan SecuMedia worden gerapporteerd.
G.4.3 De programmatuur zal tussen SecuMedia en opdrachtgever gelden als geaccepteerd:
a. indien tussen SecuMedia en opdrachtgever niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien schriftelijk is overeengekomen dat SecuMedia de installatie uitvoert, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b. indien tussen SecuMedia en opdrachtgever schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c. indien SecuMedia voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel G.4.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel G.4.6 aan acceptatie niet in de weg staan.
In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
G.4.4 Indien na het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat fouten in de programmatuur de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever SecuMedia hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
Voor de toepassing van deze Afdeling G van deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Fout’ verstaan: het in materiële zin niet voldoen van de programmatuur aan de door SecuMedia schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en/of aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
G.4.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel G.4.4 bevat, zal opdrachtgever SecuMedia uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. SecuMedia zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij SecuMedia gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
G.4.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan dat de programmatuur een of meer fouten bevat. Kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, vormen geen grond tot het onthouden van acceptatie, onverminderd eventuele verplichtingen van SecuMedia uit hoofde van artikel G.5 (garantie) of artikel G.8 (onderhoud), indien toepasselijk. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.
G.4.7 Indien de programmatuur in fasen of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een behaalde fase of onderdeel een eerdere acceptatie van een eerdere fase of een ander onderdeel onverlet.
G.4.8 Acceptatie van de programmatuur op een van de wijzen als bedoeld in artikel G.4.3 heeft tot gevolg dat SecuMedia volledig gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en/of terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door SecuMedia is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de Programmatuur.

G.5 Garantie
G.5.1 Gedurende een periode van drie maanden na online-beschikbaarstelling van de programmatuur aan opdrachtgever dan wel, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal SecuMedia zich inspannen om eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel G.4.4 te herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij SecuMedia zijn gemeld. SecuMedia staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Deze regeling geldt eveneens voor nieuwe versies en updates, met dien verstande dat iedere verplichting m.b.t. een eerdere versie van de programmatuur vervalt een maand na terbeschikkingstelling van de nieuwe versie en deze regeling voor de nieuwe versie slechts geldt voor zover het fouten betreft die niet reeds in een eerdere versie van de programmatuur voorkwamen. Werkzaamheden van SecuMedia ingevolge dit artikel zullen gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval SecuMedia zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. SecuMedia kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan SecuMedia toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder deze regeling. Deze regeling is niet van toepassing indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van SecuMedia wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.
G.5.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door SecuMedia te bepalen locatie. SecuMedia is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem-vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
G.5.3 Na afloop van de in artikel G.5.1 bedoelde periode is SecuMedia niet gehouden tot inspanning om eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten die zodanig herstel omvat.

G.6 Duur
G.6.1 Indien partijen geen termijn voor de duur van het gebruiksrecht overeengekomen zijn in de overeenkomst, wordt het gebruiksrecht verleend voor de duur van één jaar. Na afloop van deze termijn wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar, tenzij zij wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

G.7 Aansprakelijkheid
G.7.1 Ter zake van aansprakelijkheid van SecuMedia voor gebreken in de programmatuur of de werking daarvan geldt, in aanvulling op het bepaalde in artikel A.13.4 (Aansprakelijkheid), het navolgende.
G.7.2 In geval van een fout in de programmatuur in de zin van artikel G.4.4 heeft opdrachtgever aanspraak op het bepaalde in artikel G.5 (garantie) voor zover aan de voorwaarden van artikel G.5.1 is voldaan, en op het bepaalde in artikel G.8 (Onderhoud) voor zover aan de voorwaarden van artikel G.8.1 is voldaan.
G.7.3 Indien een aanspraak van opdrachtgever als bedoeld in artikel G.7.2 niet leidt tot herstel van de fout, is SecuMedia gerechtigd en slechts gehouden, zulks ter keuze van SecuMedia, tot kosteloze vervanging van de programmatuur of herstel van de fout in een toekomstige nieuwe versie of het terugnemen van de programmatuur door SecuMedia tegen restitutie aan opdrachtgever van door hem voor de beschikbaarstelling van de gebrekkige programmatuur betaalde vergoedingen.
G.7.4 Werkzaamheden tot onderzoek en/of herstel van fouten die
- veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik van de programmatuur of gebruik dat niet in overeenstemming is met de daarbij behorende documentatie, of
- veroorzaakt zijn door het niet naleven van de door of namens SecuMedia aan opdrachtgever verstrekte voorschriften voor installatie, implementatie en/of gebruik van de programmatuur, of
- veroorzaakt zijn door gebruik van de programmatuur op of in samenhang met apparatuur en/of programmatuur of andere producten die niet voldoen aan de door of namens SecuMedia aan opdrachtgever (al dan niet in documentatie) opgegeven (technische) specificaties of
- bestaan in verminking of het verloren gaan van gegevens of
- veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van apparatuur waarop of waarin de programmatuur gebruikt wordt (tenzij deze door SecuMedia is geleverd en wordt gegarandeerd) of
- veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen of
- anderszins veroorzaakt zijn door niet aan SecuMedia toe te rekenen oorzaken,
vallen niet onder hetgeen waarop opdrachtgever ingevolge artikel G.7.2 aanspraak heeft en zullen, indien zij door of namens SecuMedia op verzoek van opdrachtgever zijn verricht, door opdrachtgever aan SecuMedia worden vergoed op basis van de daarvoor geldende gebruikelijke tarieven van SecuMedia.
G.7.5 Buiten het bepaalde in artikel G.7.2 t/m G.7.4 en artikel A.13.4 (Aansprakelijkheid) heeft opdrachtgever jegens SecuMedia geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, wegens fouten of gebreken van welke aard dan ook in of met betrekking tot de programmatuur of de werking daarvan. Elke aansprakelijkheid van SecuMedia voor vergoeding van schade, zowel directe als indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade of enige andere schade, voortvloeiende uit de overeenkomst of samenhangende met de programmatuur en/of het gebruik daarvan door opdrachtgever, wordt uitgesloten, behoudens voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SecuMedia, opzet en grove schuld van met instemming van opdrachtgever door SecuMedia ingeschakelde derden daar onder niet begrepen. Opdrachtgever vrijwaart SecuMedia voorts volledig ter zake van aanspraken van derden wegens voornoemde schade(s).

G.8 Onderhoud
G.8.1 Indien uit de overeenkomst blijkt dat opdrachtgever recht heeft op onderhoud van de programmatuur, zal opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van SecuMedia geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan SecuMedia melden.
SecuMedia is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
G.8.2 Voor zover in de voor de programmatuur gesloten onderhoudsovereenkomst niet anders is bepaald, is SecuMedia ter zake van onderhoud uitsluitend gehouden zich in te spannen om eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel G.4.4 te herstellen indien deze tijdig en gedetailleerd omschreven schriftelijk bij SecuMedia zijn gemeld.
SecuMedia staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
Indien SecuMedia in verzuim is met de nakoming van zijn verplichting tot onderhoud, is SecuMedia gerechtigd en slechts gehouden tot restitutie aan opdrachtgever van de door hem voor het onderhoud in het desbetreffende contractjaar betaalde vergoeding.
G.8.3 SecuMedia kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruikersfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan SecuMedia toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan SecuMedia is gewijzigd. Herstel van verminkte gegevens of gegevens die verloren zijn gegaan, valt niet onder onderhoud.
G.8.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal SecuMedia bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Eén maand na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is SecuMedia niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan SecuMedia van opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met SecuMedia aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
G.8.5 Indien opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met SecuMedia is aangegaan, kan SecuMedia door opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

G.9 Toepasselijkheid bepalingen afdeling C.
G.9.1 De onderdelen C.1.4, C.1.5 en C.1.6 (gebruiksrecht), C.2 (service) en C.3. (netwerkbeveiliging) zijn van overeenkomstige toepassing op programmatuur, met dien verstande dat telkens voor ‘elektronisch product’ moet worden gelezen ‘Programmatuur’.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram